Question image alt

שאלות ותשובות

עמוד הבית | שאלות ותשובות

ליקטנו עבורכם מגוון שאלות ותשובות שכדאי לדעת

 • קניתי חדשה דירה מקבלן. האם אני צריך לשלם עליה, אם כן, כמה?

  לא. בהתאם לרפורמה במשך הגז שאושרה על ידי הממשלה ונכנסה לתוקף בשנת 2008, כל בניין רשאי להחליף את ספק הגז. רפורמה זו פתחה את ענף הגז בישראל לתחרות בריאה והיא אינה מאפשרת לחברות הגז לכלול בחוזה ההתקשרות עם לקוחותיהן תנאים המגבילים מעבר בין חברות הגז השונות

 • אנו מעוניינים להחליף את ספק הגז שלנו, כיצד עושים זאת?
  בשנת 2008 נכנס העדכון האחרון ברפורמה למשק הגז, על פיו כל לקוח בגז מרכזי רשאי להחליף את ספק הגז, בתהליך פשוט המעוגן בחוק. לצורך החלפת ספק יש להחתים 51% מכלל הדיירים בבנין, בעלי דירות המחוברים למאגר הגז. הטפסים החתומים יועברו אלינו, ואנו נדאג להעבירם לחברת הגז היוצאת. לאחר 15 ימי עבודה מהגשת החתימות לחברת הגז היוצאת, יתבצע תהליך החלפת ספק הגז. המעבר הוא פשוט, קל וללא כל עלות מצד הדיירים. ביום המעבר אנו נחליף את מאגר הגז ואת מוני הגז, וכל לקוח יחובר. בו ביום נבצע בבתי הלקוחות בדיקה תקנית ללא תשלום. כל לקוח יתבקש לחתום על חוזה התקשרות מול חברת דורגז ועל הוראת קבע.
 • החלטנו להחליף ספק גז. האם ספק הגז היוצא רשאי לפרק את צובר הגז שלו הטמון אצלנו בחצר הבניין?
  החוק החדש מחייב את ספק הגז היוצא למכור את צובר הגז לספק גז נכנס המעוניין בכך, במחיר שנקבע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. היה וספק הגז הנכנס אינו מעוניין ברכישת הצובר עליו להודיע זאת לספק היוצא, והספק היוצא יוציא את הצובר ממקומו בתוך 15 ימים מיום מסירת ההודעה, ובלבד שהודיע לבעלי הדירות שלושה ימים מראש על מועד הפירוק.
 • האם תקין שספק הגז מספק לי גז ללא חוזה התקשרות?
  לא. בהתאם לחוק החדש ספק גז מחויב לחתום על חוזה התקשרות בכתב עם הצרכן טרם אספקת הגז.
 • האם ניתן להטיל סנקציות על ספק גז שפועל בניגוד לחוק החדש? ולמי עלי לפנות?
  החוק החדש מסמיך את מנהל ענייני בטיחות הגז להטיל עיצומים כספיים כבדים על ספקי גז שאינם מקיימים חלק מהוראות החוק. כדי להגיש תלונה כנגד ספק גז יש להעביר מכתב תלונה מפורט ליחידת פניות ציבור במשרד לתשתיות לאומיות, בצרוף המסמכים הרלוונטיים הקשורים לתלונה.
X